Hrad přepevný jest Pán Bůh náš

preambule

Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná Evangelická církev, 
vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, 
která ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřuje svou naději, že spolu s ostatními křesťany má účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého.

    Evangelická církev se hlásí do společenství reformačních církví obnovených a stále se obnovujících Božím slovem. Navazuje na tradice České reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve evangelické augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich zemích tolerančním patentem v roce 1781 a sloučené svobodným rozhodnutím zástupců všech sborů na generálním sněmu roku 1918 v církev jedinou, která přijala jméno Českobratrská církev evangelická.

    V poslušnosti a svobodě víry se učí ze starokřesťanských vyznání víry: Apoštolského, Nicejskocařihradského a Athanasiova, i z konfesí reformačních, čtyř článků pražských, vyznání Jednoty českých bratří podle vydání J. A. Komenského z roku 1662, Českého vyznání, vyznání Augsburského a Druhého vyznání helvetského.  
Svou touhu po obnovení viditelné jednoty Kristovy církve vyjadřuje 
v přímluvných modlitbách  a v účasti na ekumenických snahách. 
Přihlíží k výsledkům ekumenických rozhovorů, zvláště k dokumentu Komise pro víru a řád o křtu, Večeři Páně a ordinaci, a k Leuenberské konkordii, 
pod kterou připojila svůj podpis.

    Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu. 
Je přesvědčena, že posláním církve a jejích údů jest oslavovat Boha slovem 
i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci a všem bez rozdílu, vysluhovat svátosti podle Kristova ustanovení, společnou prací horlivě usilovat o vždy plnější poznávání pravdy Boží, tvořit obecenství víry, lásky a naděje ve vzájemné službě a pomoci 
i v řádu a kázni podle Písem a přijímat odpovědnost za věci veřejné. 
V odpovědnosti za celé stvoření slouží dílu Božího království, 
jehož plnost s nadějí vyhlíží.

    Evangelická církev přijímá zásadu všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným, a uskutečňuje se podle různých obdarování, jež společenství církve rozpoznává. Podle této zásady pověřuje ke konkrétním službám.

    Evangelická církev se spravuje podle zásad presbyterně - synodních.

 o  ČCE:

Více o Českobratrské církvi evangelické (ČCE), jejím vyznání a aktuálním dění, se dozvíte na portálech: www.srcce.cz (stránky synodní rady ČCE) 
a www.evangnet.cz (nezávislý evangelický portál). Zde jsou dostupné Církevní řády a zřízení 
(v jejichž preambulích je stručně shrnuto, kdo jsme a co věříme) 
a v sekci  "Texty" naleznete různé věroučné dokumenty atd. 
 

 seniorát:

Východomoravský seniorát je jednou ze správních jednotek Českobratrské církve evangelické (ČCE). Přehled seniorátů, sborů, které jej tvoří a jejich kazatelů (včetně všech kontaktů), naleznete na adrese: 
https://www.evangnet.cz/cce/seniorat/vychodomoravsky

 

Webmaster: Lenka Karolová, lenka.karolova@seznam.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode